Skip to main content

Në zemër të saj, ndryshimi i klimës është një çështje e fëmijëve

Të rinjtë e Maqedonisë së Veriut janë rreth një e pesta e popullsisë, afër 370,000 djem dhe vajza të moshës 10 deri 24 vjeç. Ky program në fund të fundit synon të zvogëlojë cenueshmërinë e komuniteteve ndaj ndryshimeve klimatike dhe degradimit të mjedisit duke fuqizuar fëmijët dhe të rinjtë të jenë agjentë të ndryshimit. Për më tepër, programi po krijon bazat për mjedisin koheziv dhe gjithëpërfshirës për arsimin dhe ndryshimin e klimës në vend.

Fëmijët përfaqësojnë 30% të popullsisë së botës dhe bën grupin më të madh të njerëzve të prekur nga ndryshimi i klimës dhe degradimi i mjedisit. Fëmijët janë më të ndjeshëm ndaj kushteve të pafavorshme mjedisore dhe janë më të ndjeshëm ndaj efekteve të dëmshme në jetën e tyre tani dhe në të ardhmen. Ndryshimi i klimës dhe degradimi mjedisor minon të drejtat më themelore të fëmijëve në të gjithë botën, duke vënë në rrezik mbijetesën dhe mirëqenien e tyre.

Lajmet e fundit

News

Deklarata e Rinisë mbi Klimën

Samiti i Rinisë mbi Klimën, Maqedonia e Veriut, tetor 2021 Ndryshimi i klimës është një nga kërcnimet më të mëdha me të cilin përballen fëmijët…
News

Deklaratë rinore mbi klimën e miratuar në kuadër të Samitit Rinor të Klimës

SHKUP, 21 tetor 2021 – Në Samitin Rinor të Klimës në vend, të udhëhequr nga rinia në Shkup, të rinjtë e  miratuan Deklaratë rinore mbi klimën,…
UNICEF/UN0372373/Ocon/AFP-Services A girl protects herself from the heavy rains by wearing a raincoat as she returns home from a shelter after the passage of Hurricane Iota in Nicaragua, in Bilwi, on November 16, 2020.
News

Një miliard fëmijë në ‘rrezik jashtëzakonisht të lartë’ nga ndikimet e krizës klimatike – UNICEF

Fëmijët në Republikën e Afrikës Qendrore, Çad dhe Nigeri janë ndër më të rrezikuarit nga ndryshimet klimatike, sipas indeksit të parë të rrezikut të klimës…
News
Shfaqja e dokumentarit “I am Greta” për herë të parë në vend
News
Inovatorëve të rinj iu ndanë fonde fillestare për të bërë eko-zgjidhjet një realitet
Image credit: UNICEF.ORG
News
FIZhT dhe UNICEF e rinovuan partneritetin për mbështetje të të rinjve për veprimtari në eko-zgjidhje inovative
News
Fëmijët dhe të rinjtë janë optimistë dhe dëshirojnë të jenë aktivë rreth ndryshimeve klimatike

Shprehni angazhimin

Duke e nënshkruar këtë zotim, unë e marr një qëndrim për veprimin klimatik dhe integrimin e edukimit mbi mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike në sistemin arsimor. Dhe unë do të:

  • TË MËSUAR më shumë për ndryshimet klimatike dhe për t’u angazhuar më shumë
  • TË BËRË veprime për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe për zvogëlimin e emisionit të gazrave serrë,
  • T’I NDARË me të tjerët, për t’i inkurajuar ata të mësojnë më shumë, për të ndërmarrë veprime dhe për ta nënshkruar zotimin.

Duke marrë premtimin, ju do të:

Bëhuni një pjesë e një komuniteti që fuqizon fëmijët dhe të rinjtë të ndërmarrin veprime mbi veprimet klimatike dhe të arsimojnë.

Bëhuni një pjesë e një komuniteti që fuqizon fëmijët dhe të rinjtë të ndërmarrin veprime mbi veprimet klimatike dhe të arsimojnë.

Bëhuni një pjesë e një komuniteti që fuqizon fëmijët dhe të rinjtë të ndërmarrin veprime mbi veprimet klimatike dhe të arsimojnë.